Journal / Q.House Journal / Q.House Journal / Q.House

Quality House

Journal

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทพัฒนาอสังริมทรัพทย์รายใหญ่ของเมืองไทย ภายใต้แนวคิดในเรื่องของการเป็นผู้นำด้านคุณภาพและบริการ

เราได้มีโอกาสร่วมงานกับทาง Q House ตั้งแต่ปี 2009 จนถึงปัจจุบัน ในการจัดทำวารสาร (คิวเฮ้าท์สารสัมพันธ์) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับพนักงานของทาง Q House ซึ่งจะมีการจัดทำทุก 2 เดือน ในรูปแบบของ e-Journal การออกแบบวารสารจะขึ้นอยู่กับ Theme ของแต่ละเล่ม โดยอิงตามกิจกรรมภายในเล่มเป็นหลัก